Παρασκευή 27 Μαΐου 2011, 15:00 – 18:00

Εισηγητής
:  Δημήτριος Γ. Σάμψων, Senior Member IEEE, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Γραμματέας Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Πρόεδρος IEEE Computer Society Technical Committee on Learning Technology (IEEE TCLT)

Διεξαγωγή
: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37 – Μαρούσι

Διοργάνωση
: Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης

Στόχοι:
α) εξοικείωση με τους πλέον διαδεδομένους Εικονικούς Κόσμους (ΕΚ) και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση (1η ώρα)

β) παρουσίαση του συστήματος SLOODLE (Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning Environment) που επιτρέπει την ενσωμάτωση του Moodle στον 3Δ ΕΚ Second Life (2η ώρα)

γ) επίδειξη μιας 3Δ Εικονικής Προσομοίωσης Τάξης που αξιοποιεί το SLOODLE (3η ώρα)

Απευθύνεται σε
:
Εκπαιδευτικούς που είναι εξοικειωμένοι με την αξιοποίηση του Moodle για την οργάνωση τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Περιγραφή:

Οι 3Δ Εικονικοί Κόσμοι (ΕΚ) είναι ρεαλιστικά τρισδιάστατα περιβάλλοντα υποστηριζόμενα από τον Παγκόσμιο Ιστό που επιτρέπουν υψηλή πιστότητα αναπαράστασης χώρων, καταστάσεων και/ή δραστηριοτήτων, οδηγώντας στην εμβύθιση όσων συμμετέχουν σε αυτούς. Ως εμβυθιση σε 3Δ ΕΚ, η βιβλιογραφία ορίζει την ψευδαίσθηση της ενεργούς συμμετοχής στις δραστηριότητες που διεξάγονται στους 3Δ ΕΚ και τη δημιουργία της εντύπωσης ότι κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται επηρεάζει άμεσα το περιβάλλον των 3Δ ΕΚ, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της κινητοποίησης των συμμετεχόντων και τη διατήρηση της εμπλοκής τους στις δραστηριότητες που συμμετέχουν.

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των 3Δ ΕΚ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση έχει αυξηθεί και, ως αποτέλεσμα, έχουν αναπτυχθεί εργαλεία που έχουν ως σκοπό  να ενσωματώσουν διαδεδομένες εκπαιδευτικές τεχνολογίες (όπως είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων) στην υπάρχουσα υποδομή των 3Δ Εικονικών Κόσμων.  Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό εργαλείο είναι το SLOODLE (Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning Environment), το οποίο επιτρέπει την ενσωμάτωση του Moodle στον 3Δ ΕΚ Second Life.

Με την διάθεση τέτοιων εργαλείων, τίθεται το θέμα της αξιοποιήσης των 3Δ Εικονικών Κόσμων στην εκπαιδευτική πρακτική και η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, όχι μόνον ως προς τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, αλλά κυρίως ως προς τον σχεδιασμό κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των 3Δ ΕΚ. Προς αυτή την κατεύθυνση, αναγνωρίζεται:

i)    η ανάγκη για τον καθορισμό κατάλληλου προφίλ ικανοτήτων (competences) που θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί ώστε να θεωρούνται ικανοί να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά τους 3Δ ΕΚ, και
ii)    το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ενοτήτων σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης εκπαιδευτικών, τα οποία θα υποστηρίζουν την απόκτηση αυτών των ικανοτήτων.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, το σεμινάριο στοχεύει στην:  
α) εξοικείωση με τους πλέον διαδεδομένους Εικονικούς Κόσμους (ΕΚ) και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση (1η ώρα)
β) παρουσίαση του συστήματος SLOODLE (Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning Environment) που επιτρέπει την ενσωμάτωση του Moodle στον 3Δ ΕΚ Second Life (2η ώρα)
γ) επίδειξη μιας 3Δ Εικονικής Προσομοίωσης Τάξης που αξιοποιεί το SLOODLE (3η ώρα)

Περισσότερα...

Ψηφιακό υλικό σεμιναρίου

Δείτε τους συμμετέχοντες