Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011, 15:00 – 18:00

Εισηγητής
:  Δημήτριος Γ. Σάμψων, Senior Member IEEE, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Γραμματέας Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Πρόεδρος IEEE Computer Society Technical Committee on Learning Technology (IEEE TCLT)

Διεξαγωγή
: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37 – Μαρούσι

Διοργάνωση
: Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης

Στόχοι:
1) Παρουσίαση των  εννοιών που σχετίζονται με τις Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων καθώς και την παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρουν υπάρχουσες Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων για την αναζήτηση, ανάκτηση, διαμοιρασμό και επαναχρησιμοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου [1η ώρα]

2) Παρουσίαση των δυνατοτήτων υπαρχόντων εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό των εμπλουτισμό ψηφιακών βιβλιοθηκών με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο κατάλληλα χαρακτηρισμένο με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα και αναγνώριση των μειονεκτημάτων τους που δυσκολεύουν την εν λόγω διαδικασία [2η ώρα]

3) Παρουσίαση των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του εργαλείου ASK-LOM-AT 2.0 που έχει αναπτυχθεί από την ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ε.Π.Υ.Κ. με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα και τον εμπλουτισμό βιβλιοθηκών ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου [3η ώρα]

Απευθύνεται σε:
Εκπαιδευτικούς που είναι εξοικειωμένοι με την αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, αναπτύσουν το δικό τους ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που επιθυμούν να διαμοιραστούν με συναδέλφους τους και θέλουν να εξοικειωθούν με τρέχουσες εξελίξεις και εργαλεία ανοικτής πρόσβασης, διαμοιρασμού και επαναχρησιμοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Περιγραφή:
Τα τελευταία χρόνια μια σειρά από διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως το Open Educational Resources (OER), αναγνώρισαν την προστιθέμενη αξία της ελεύθερης πρόσβασης, του διαμοιρασμού και της επαναχρησιμοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου με την μορφή Μαθησιακών Αντικειμένων (Learning Objects) από διαφορετικές εκπαιδευτικές κοινότητες ανά τον κόσμο. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ψηφιακές βιβλιοθήκες, οι οποίες στην βιβλιογραφία αναφέρονται ως Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων (Learning Object Repositories – LORs) και χρησιμοποιούνται για την οργάνωση, κατηγοριοποίηση, αποθήκευση και διάθεση των Μαθησιακών Αντικειμένων και των περιγραφών τους με Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα (Educational Metadata). Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων Βιβλιοθηκών Μαθησιακών Αντικειμένων αποτελούν η Βιβλιοθήκη Merlot στις Η.Π.Α., η Βιβλιοθήκη Learning Resource Exchange την Ευρώπη καθώς και η Βιβλιοθήκη Learning Federation  στην Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία.

Σε ανταπόκριση του αυξημένου ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Βιβλιοθηκών Μαθησιακών Αντικειμένων, μια σειρά από εργαλεία έχουν αναπτυχτεί, που στοχεύουν στον εμπλουτισμό αυτών των Βιβλιοθηκών με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο κατάλληλα χαρακτηρισμένο με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα. Τα εργαλεία αυτά είναι συμβατά με το κοινά αποδεκτό διεθνές πρότυπο IEEE Leaning Object Metadata (IEEE LOM) για την περιγραφή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα και χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελούν το εργαλείο LomPad, το εργαλείο LomEditor καθώς και το εργαλείο Reload Metadata Editor. Παρόλα αυτά, τα υπάρχοντα εργαλεία για τον χαρακτηρισμό ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα παρουσιάζουν μια σειρά από αναγνωρισμένα μειονεκτήματα, τα οποία δυσκολεύουν την διαδικασία χαρακτηρισμού ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα και συνεπώς τον εμπλουτισμό βιβλιοθηκών ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τελικούς χρήστες με περιορισμένες τεχνικές γνώσεις. Για αυτό το λόγο η ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακών Συστημάτων και Προηγμένων Υπηρεσιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση έχει αναπτύξει το εργαλείο ASK-LOM-AT 2.0, το με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα και τον εμπλουτισμό βιβλιοθηκών ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Το εργαλείο ASK-LOM-AT 2.0 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ανοιχτού κώδικα (open source) διαδικτυακό εργαλείο εισαγωγής και επεξεργασίας εκπαιδευτικών μεταδεδομένων για ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο με βάση το πρότυπο IEEE Learning Object Metadata (IEEE LOM) και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από: (α) 15 Προμηθευτές Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Διδασκαλία των Επιστημών (Science Education Content Providers) και 1.200 Ευρωπαίους Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Science Education Teachers) στην Βιβλιοθήκη Μαθησιακών Αντικειμένων OpenScienceResources (http://www.osrportal.eu/) και στην Βιβλιοθήκη COSMOS (http://www.cosmosportal.eu/) (β) 4 Προμηθευτές Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και 60 Καθηγητές Ξένων Γλωσσών στην Βιβλιοθήκη Μαθησιακών Αντικειμένων Mobile2Learn (http://www.mobile2learn.eu/) και (γ) 5 Οργανισμούς Παροχής Κατάρτισης σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και 70 Καθηγητές ΑμεΑ στην Βιβλιοθήκη Μαθησιακών Αντικειμένων eAccess2Learn (http://www.eaccess2learn.eu/).

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσίαση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις σε διεθνές και εθνικό επίπεδο σχετικά με το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μέσω Βιβλιοθηκών Μαθησιακών Αντικειμένων, καθώς και για υπάρχοντα εργαλεία εμπλουτισμού αυτών των Βιβλιοθηκών με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο κατάλληλα χαρακτηρισμένο με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα. Ειδικότερα, η παρουσίαση περιλαμβάνει:

  • Παρουσίαση των  εννοιών που σχετίζονται με τις Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων καθώς και την παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρουν υπάρχουσες Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων για την αναζήτηση, ανάκτηση, διαμοιρασμό και επαναχρησιμοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου [1η ώρα]
  • Παρουσίαση των δυνατοτήτων υπαρχόντων εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό των εμπλουτισμό ψηφιακών βιβλιοθηκών με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο κατάλληλα χαρακτηρισμένο με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα και αναγνώριση των μειονεκτημάτων τους που δυσκολεύουν την εν λόγω διαδικασία [2η ώρα]

Παρουσίαση των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του εργαλείου ASK-LOM-AT 2.0 που έχει αναπτυχθεί από την ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ε.Π.Υ.Κ. με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα και τον εμπλουτισμό βιβλιοθηκών ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου [3η ώρα]

Περισσότερα...

Ψηφιακό υλικό σεμιναρίου

Δείτε τους συμμετέχοντες